top of page

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky obchodní Queen Unikitty, (dále jen „VOP“)

1 Úvodní ustanovení

1.1 Osoba samostatně výdělečně činná, se sídlem v Mladé Boleslavi - Vinecká 1, PSČ: 293 01, Česká republika, IČO 17501229, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Mladé Boleslavi, oddíl C, je provozovatelem internetového serveru Queen Unikitty, dostupného na internetové adrese www.queen-unikitty.com, prostřednictvím kterého jsou zákazníkům nabízeny zboží a služby dále specifikované v těchto VOP. Adresa pro doručování elektronické pošty je qunikitty@gmail.com.

1.2. Tyto VOP upravují vztahy mezi OSVČ (Provozovatelem) a uživateli internetového serveru www.queen-unikitty.com

1.3. Smluvní vztahy založené těmito VOP se řídí českým právním řádem, a to nezávisle na tom, zda jsou tyto VOP vyhotoveny v českém, anglickém či jiném jazyce.

 

2 Obecná ustanovení

2.1. „Provozovatelem“ se rozumí osoba samostatně výdělečně činná, se sídlem v Mladé Boleslavi - Vinecká 1, PSČ: 293 01, Česká republika, IČO 17501229, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Mladé Boleslavi, oddíl C. Provozovatel není plátcem DPH v České republice.

2.2. „Uživatelem“ se rozumí každý uživatel Serveru www.queen-unikitty.com, zejména pak Zákazník.

2.3. „Zákazníkem“ se rozumí osoba, která má zájem o koupi Zboží, Plánu či Služby dále specifikovaného v těchto VOP.

2.4. „Registrovaným uživatelem“ se rozumí osoba, registrovaná na serveru www.queen-unikitty.com. Každý registrovaný uživatel má na tomto serveru svůj osobní účet.

2.5. „Serverem“ se rozumí internetový server Queen-Unikitty.com, dostupný na internetové adrese www.queen-unikitty.com. Jedná se o automatizovaný systém (soubor hardware a software) Provozovatele, jenž zajišťuje registraci Uživatelů a dále poskytuje prodej zboží a služeb Zákazníkům.

2.6. „Zbožím“ se rozumí použité oblečení, zejména spodní prádlo, ponožky, punčochy, boty a trička.

2.7. „Plány“ se rozumí zadávání a poskytování fetišistických scénářů Zákazníkům. Tyto scénáře mohou probíhat čistě v on-line prostředí, osobně, či kombinovaně a jsou dále specifikované na Serveru www.queen-unikitty.com.

2.8. „Přílohami“ se rozumí odkazy na autorské fotky nebo videa vytvořená Provozovatelem na přání Zákazníka.

2.9. „Dopravcem“ se rozumí přepravní společnost, kterou Provozovatel nabízí na Serveru jako možnost pro dodání Zboží. V České republice se jedná zejména o společnosti Česká Pošta, s.p. a Zásilkovna s.r.o., Provozovatel je oprávněn nabídnout pro dodání Zboží i jiného Dopravce.

 

3 Služba Provozovatele

3.1. Služba Provozovatele spočívá v zobrazení a poskytnutí nabídky Zboží a Plánů na Serveru, a to za účelem prodeje tohoto Zboží a Plánů Zákazníkovi. Zákazníkovi je na druhé straně na Serveru umožněno vyhledávat jednotlivé nabídky a koupit Zboží a Plány (dále jen „Služba“).

 

4 Zákazník

4.1. Nabídky Provozovatele si Zákazník může prohlížet bez registrace poté, co byl informován o erotickém obsahu Serveru a potvrdil, že splňuje podmínky stanovené v upozornění Provozovatele.

4.2. Zákazník se může bezplatně registrovat, aniž by musel kupovat Zboží.

4.3. Zákazník je povinen vyplnit tyto údaje:

 1. e-mailová adresa

 2. heslo

 3. přezdívka

 4. prohlášení, že Zákazník je osoba starší 18 let, případně, že splňuje věkovou hranici stanovenou pro přístup na stránky s erotickým obsahem a užívání Služby státem, ze kterého Zákazník na Server vstupuje

 5. prohlášení, že Zákazník byl seznámen se zněním těchto VOP a s těmito VOP souhlasí

Údaje specifikované v písm. a) a b) tohoto odstavce slouží pro potřeby plnění služby Provozovatele a nebudou na Serveru zveřejněny.

4.4. Do doby odeslání online formuláře může Uživatel opravovat v neomezeném rozsahu chyby vzniklé při zadávání dat.

4.5. Registrace je dokončena akceptací on-line formuláře ze strany Provozovatele. Provozovatel potvrdí Zákazníkovi akceptaci a dokončení registrace zprávou zaslanou na e-mailovou adresu Zákazníka

4.6. Provozovatel je oprávněn odmítnout akceptaci registrace v případě:

 1. nevhodnosti přezdívky, Provozovatel je oprávněn zhodnotit nevhodnost přezdívky na základě vlastního uvážení a není povinen svůj závěr o nevhodnosti přezdívky odůvodňovat.

 2. je-li registrační formulář vyplněn neúplně, chybně či nepravdivě.

 

5 Prodej Zboží a Plánů

5.1. Prodej Zboží

5.1.1. Při prodeji a koupi Zboží a Příloh dochází ke vzniku právního vztahu mezi Provozovatelem a Zákazníkem.

5.1.2. Provozovatel si vyhrazuje právo vytvářet a upravovat ceny Zboží dle svého uvážení. Provozovatelem stanovená cena Zboží je včetně DPH.

5.1.3. Provozovatel umožňuje vystavit Zboží a Přílohy a Zákazníkovi Zboží a Přílohy koupit, a to prostřednictvím Serveru – automatizovaného souboru hardware a software. Provozovatel přebírá záruky a nese odpovědnost za vady Zboží, za zdravotní a hygienickou nezávadnost Zboží. Odpovědnost za dodání, převzetí Zboží a zaplacení ceny Zboží nese plně Provozovatel a Zákazník. S ohledem na skutečnost, že se jedná o použité Zboží, nese Zákazník odpovědnost za své zdraví při nakládání se Zbožím a je povinen nakládat s ním tak, aby svoje zdraví neohrozil (zejména nekonzumovat, neolizovat, neumožnit kontakt se sliznicemi, především pohlavními orgány apod.).

5.1.4. V případě zájmu o koupi Zboží Zákazník vyplní a odešle objednávkový online formulář.

9.1.5. U objednávkového formuláře Zákazník vyplňuje tyto údaje:

 1. e-mailová adresa

 2. své jméno, příjmení, přezdívku a telefon

 3. případné fakturační údaje a údaje pro dodání Zboží, a to dle zvoleného Dopravce:

  • Česká pošta, s.p. (dále jen „Česká pošta“), dodání na adresu: ulice a číslo popisné, město, PSČ

  • Česká pošta, doručení na poštu: město, PSČ

  • Zásilkovna s.r.o., se sídlem Lihovarská 1060/12, Libeň, 190 00, IČO 28408306, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 139387 (dále jen „Zásilkovna“): volba výdejního místa

Provozovatel je oprávněn zvolit pro dodání Zboží i jiného Dopravce, Zákazník pak do objednávkového formuláře vyplňuje údaje požadované tímto Dopravcem.

 1. prohlášení, že Zákazník je osoba starší 18 let, případně, že splňuje věkovou hranici stanovenou pro přístup na stránky s erotickým obsahem a užívání Služby státem, ze kterého Zákazník na Server vstupuje

 2. prohlášení, že Zákazník byl seznámen se zněním těchto VOP a s těmito VOP souhlasí

 3. specifické požadavky vlastnosti Zboží (např. změna délky používání Zboží, způsobu používání Zboží apod.)

 4. požadované Přílohy ke Zboží (např. fotky z používání Zboží, video používání Zboží apod.), pokud Provozovatel tyto Přílohy nabízí

Do doby odeslání online formuláře může Zákazník opravovat v neomezeném rozsahu chyby vzniklé při zadávání dat.

9.1.6. Provozovatel si rezervuje právo ceny Zboží kdykoliv změnit.

 

5.2. Prodej Plánů

5.2.1. Při prodeji a koupi Plánů dochází ke vzniku právního vztahu mezi Provozovatelem a Zákazníkem.

5.2.2. Provozovatel si vyhrazuje právo vytvářet a upravovat ceny Plánů dle svého uvážení. Provozovatelem stanovená cena Plánů je včetně DPH.

5.2.3. Provozovatel umožňuje vystavit Plány a Zákazníkovi Plány koupit, a to prostřednictvím Serveru – automatizovaného souboru hardware a software. Tyto Plány zahrnují zprostředkování fetišistických scénářů, dle preferencí zákazníka, dále specifikovaných na Serveru. Plány mohou probíhat čistě v on-line prostředí, osobně či kombinovaně. Jedná se o Zasílání úkolů, Příloh a popřípadě Zboží Provozovatelem Zákazníkovi v určitém časovém rozmezí podle specifikací konkrétního plánu.

5.2.4. Vztah, který vznikne mezi Provozovatelem a Zákazníkem je čistě právní a Zákazník od plnění Plánu může kdykoliv odstoupit, a to i bez písemného sdělení Provozovateli.

5.2.5. Ceny za jednotlivé Plány se odvíjí od jejich délky plnění, náročnosti a ostatních kritérií, dále specifikovaných na Serveru.

5.2.6. V případě zájmu o koupi Plánu Zákazník vyplní a odešle objednávkový online formulář.

5.2.7. U objednávkového formuláře Zákazník vyplňuje tyto údaje:

 1. e-mailová adresa

 2. přezdívku, či své jméno a příjmení

 3. prohlášení, že Zákazník je osoba starší 18 let, případně, že splňuje věkovou hranici stanovenou pro přístup na stránky s erotickým obsahem a užívání Služby státem, ze kterého Zákazník na Server vstupuje

 4. prohlášení, že Zákazník byl seznámen se zněním těchto VOP a s těmito VOP souhlasí

 5. specifické požadavky a doplňující údaje k Plánu (např. změna délky Plánu, změny v náročnosti a jiné detaily.)

 6. požadované Přílohy k Plánu (např. fotky, videa apod.), pokud Provozovatel tyto Přílohy nabízí

Do doby odeslání online formuláře může Zákazník opravovat v neomezeném rozsahu chyby vzniklé při zadávání dat.

 

5.2.8. Provozovatel si rezervuje právo ceny Plánů kdykoliv změnit.

5.2.9. Ke koupi Plánů nemusí mít Zákazník na Serveru vytvořený a zaregistrovaný Účet.

 

5.3. Automatická registrace Zákazníka

5.3.1. Po odeslání online formuláře dle odst. 9.1.4 těchto VOP je automaticky vytvořen Zákazníkovi na Serveru účet. Zákazník je o této skutečnosti informován e-mailem doručeným na e-mailovou adresu Zákazníka. V případě koupě Plánu, nikoliv Zboží Zákazníkovi automaticky vytvořen účet není. Díky tomuto účtu Zákazník může zejména:

 1. Kupovat Zboží

 2. Sledovat stav svých objednávek

5.4. Platba Zákazníkem

5.4.1. Kupní cenu Zboží hradí Zákazník prostřednictvím Provozovatele dle svého výběru platební metody, která odpovídá možnostem zvoleného Dopravce:

 1. bezhotovostním převodem na číslo účtu uvedené v objednávkovém formuláři

 2. dobírkou při vyzvednutí zásilky – v případě volby dopravce Zásilkovna

5.4.2. V případě platby bezhotovostním převodem je Zákazník povinen uhradit kupní cenu Zboží do 3 pracovních dní ode dne odeslání objednávkového formuláře. V případě, že Zákazník neuhradí kupní cenu Zboží ve lhůtě specifikované v předchozí větě tohoto odstavce, obdrží na svoji e-mailovou adresu výzvu k úhradě kupní ceny Zboží. V případě, že Zákazník neuhradí kupní cenu Zboží ani do 7 pracovních dní od dne odeslání objednávkového formuláře, je objednávka zrušena a Zákazník obdrží na svoji e-mailovou adresu informaci Provozovatele, že jeho objednávka byla zrušena z důvodu nezaplacení.

5.4.3. V případě platby dobírkou je Zákazník povinen zásilku vyzvednout a u Dopravce uhradit její cenu.

5.4.4. Pokud Zákazník již v minulosti porušil svoji povinnost uhradit cenu Zboží (tzn. nezaplatil bankovním převodem nebo kreditem), nebo nevyzvedl zásilku při platbě dobírkou má Provozovatel právo zrušit další Zákazníkovu objednávku.

5.4.4. Platba platební kartou bude účtována ve Provozovatele 

5.5. Zpracování Provozovatelem

5.5.1. Po úhradě kupní ceny Zboží dle odst. 5.4.2. těchto VOP nebo po odeslání objednávkového formuláře v případě volby platby dobírkou je na e-mailovou adresu Provozovatele odeslán objednávkový formulář. Provozovatel je v případě přijetí objednávky povinen zadat na Server do příslušného formuláře datum, kdy se zavazuje Zboží odeslat Zákazníkovi, nejpozději je však Provozovatel povinen zadat toto datum do 4 pracovních dnů ode dne, kdy je mu objednávkový formulář doručen. Zákazník je o tomto datu informován e-mailem.

5.5.2. V případě, že Provozovatel na Server nevloží datum odeslání způsobem a ve lhůtě dle předchozího odstavce, platí, že objednávka byla odmítnuta. V takovém případě je Zákazníkovi na jeho e-mailovou adresu zaslána zpráva, že Provozovatel objednávku odmítl, a zároveň je mu vrácena kupní cena Zboží ve formě platby bezhotovostním převodem na číslo účtu Zákazníka.

 

5.6. Odeslání Zboží

5.5.1. Provozovatel je povinen odeslat Zboží prostřednictvím dopravce, kterého zákazník zvolil:

 1. Česká pošta:

  • Provozovatel musí odeslat Zboží za využití služby podporující sledování zásilky – doporučená zásilka.

  • Provozovatel je povinen uchovat podací lístek zásilky pro případné reklamace.

  • Provozovatel je povinen na Server zadat informaci o čísle zásilky.

  • Server zasílá Zákazníkovi na jeho e-mailovou adresu zprávu, že Zboží bylo odesláno, včetně informace o čísle zásilky pro účely sledování zásilky.

 2. Zásilkovna:

  • Provozovatel ze Serveru stáhne a vytiskne štítek obsahující identifikační čárový kód zásilky.

  • Provozovatel je v případě přijetí objednávky povinen odevzdat Zboží s nalepeným štítkem obsahujícím identifikační čárový kód zásilky do jakékoliv místa označeného společností Zásilkovna jako místo odeslání.

  • Server zasílá Zákazníkovi na jeho e-mailovou adresu zprávu, že Zboží bylo odevzdáno do místa odeslání, včetně informace o identifikačním čárovém kódu zásilky a termínu pro převzetí zásilky.

5.5.2. Provozovatel je povinen odeslat Zboží dle data, ke kterému se zavázal dle odst. 5.5.1. těchto VOP. V případě, že Provozovatel ani do 4 pracovních dní tohoto data Zboží neodešle, platí, že objednávka byla odmítnuta. V takovém případě je Zákazníkovi na jeho e-mailovou adresu zaslána zpráva, že Provozovatel objednávku odmítl, a zároveň je mu vrácena kupní cena Zboží ve formě platby bezhotovostním převodem na číslo účtu Zákazníka.

5.5.3 Zásilka nesmí obsahovat:

 1. předměty zakázané k prodeji zákony České republiky (např. drogy, …)

 2. kontakt na Provozovatele (telefonní, e-mailový, adresa, jiné elektronické ID)

5.5.4. Provozovatel je povinen řídit se při přepravě Zboží obchodními podmínkami zvoleného dopravce, platnými a účinnými ke dni odeslání (podání) zásilky, zejména Zboží zabalit tak, aby zásilka odpovídala požadavkům pro balení poštovní zásilky specifikovaným v obchodních podmínkách zvoleného dopravce, platných a účinných ke dni odeslání (podání) zásilky. Provozovatel prohlašuje, že se s aktuálními podmínkami zvoleného dopravce seznámil zde:

 1. https://www.ceskaposta.cz/ke-stazeni/postovni-podminky

 2. https://www.zasilkovna.cz/eshopy/vop

 

5.7. Odeslání příloh

5.7.1. Pokud Zákazník objednal Přílohy, je Provozovatel povinen poslat Přílohy na e-mailovou adresu Zákazníka nejpozději v den odeslání Zboží.

5.7.2. Provozovatel nese odpovědnost za obsah Příloh, které Zákazníkovi poslal.

5.7.3. Obsah Příloh

 1. nesmí se týkat osoby mladší 18 let

 2. nesmí porušovat práva a oprávněné zájmy třetích stran, zejména právo na ochranu osobnosti, právo autorské a vlastnické

 3. nesmí být v rozporu s právními předpisy České republiky, vložením přílohy nesmí dojít k naplnění skutkové podstaty trestného činu či přestupku, ani k podezření na naplnění skutkové podstaty trestného činu či přestupku

 4. nesmí obsahovat reklamu, obchodní sdělení, URL adresu/adresy, osobní, kontaktní či identifikační údaje, včetně e-mailové adresy, telefonního čísla, čísla bankovního účtu, poštovní adresy

 5. nesmí obsahovat spamy a řetězové zprávy

5.7.4 V případě, že Provozovatel Přílohy na Server nevloží ani do 4 pracovních dnů ode dne odeslání Zboží, platí, že dodání Příloh bylo Provozovatelem odmítnuto. V takovém případě je Zákazníkovi na jeho e-mailovou adresu zaslána zpráva, že Provozovatel odmítl Přílohy dodat, a zároveň je mu vrácena kupní cena Zboží ve formě platby bezhotovostním převodem na číslo účtu Zákazníka.

 

5.8. Odeslání a plnění Plánů

5.8.1. Pokud si Zákazník objednal Plán, je Provozovatel povinen poslat příslušné Přílohy (úvodní video, úvod ve formě PDF, foto a jiné.) nejpozději do 1 dne od provedení platby Zákazníkem.

5.8.2. Obsah Příloh

 1. nesmí se týkat osoby mladší 18 let

 2. nesmí porušovat práva a oprávněné zájmy třetích stran, zejména právo na ochranu osobnosti, právo autorské a vlastnické

 3. nesmí být v rozporu s právními předpisy České republiky, vložením přílohy nesmí dojít k naplnění skutkové podstaty trestného činu či přestupku, ani k podezření na naplnění skutkové podstaty trestného činu či přestupku

 4. nesmí obsahovat reklamu, obchodní sdělení, URL adresu/adresy, osobní, kontaktní či identifikační údaje, včetně e-mailové adresy, telefonního čísla, čísla bankovního účtu, poštovní adresy

 5. nesmí obsahovat spamy a řetězové zprávy

5.8.3. Plnění plánu je ze strany Zákazníka nezávazné. Zákazník může od Plánu kdykoliv odstoupit.

5.8.4 V případě, že Provozovatel Přílohy na Server nevloží ani do 4 pracovních dnů ode dne provedení platby Zákazníkem, platí, že dodání Příloh bylo Provozovatelem odmítnuto. V takovém případě je Zákazníkovi na jeho e-mailovou adresu zaslána zpráva, že Provozovatel odmítl Přílohy dodat, a zároveň je mu vrácena kupní cena Zboží ve formě platby bezhotovostním převodem na číslo účtu Zákazníka.

 

5.9. Ztráta zásilky

5.9.1. V případě, že dojde ke ztrátě zásilky, je reklamace řešena dle Dopravce následovně:

 • Česká pošta: Provozovatel je povinen dodání zásilky na České poště reklamovat a informovat o výsledku reklamace Server e-mailovou zprávou.

 • Zásilkovna: Provozovatel je povinen dodání zásilky u společnosti Zásilkovna reklamovat a informovat o výsledku reklamace Zákazníka e-mailovou zprávou.

 

5.10. Nevyzvednutí Zákazníkem a jiné porušení VOP

5.10.1. V případě, že si Zákazník Zboží od Dopravce v termínu určeném Dopravcem nepřevezme a/nebo v případě, že Zákazník poruší některou svoji povinnost dle těchto VOP, je povinen uhradit Provozovateli smluvní pokutu ve výši kupní ceny Zboží za každé nevyzvednutí Zboží a/nebo porušení povinnosti. Provozovatel je oprávněn započítat svoji pohledávku na smluvní pokutu na pohledávku Zákazníka na vrácení případně uhrazené kupní ceny Zboží. Do doby úhrady smluvní pokuty nebude Zákazníkovi umožněn další nákup s platební metodou „dobírka“.

 

5.11. Reklamace Zboží

5.11.1. V případě nespokojenosti s kvalitou nebo dodáním Zboží nebo v případě jiných vad Zboží zasílá Zákazník stížnost na e-mailovou adresu Provozovatele, stížnost je povinen zaslat do 2 dnů ode dne převzetí Zboží. Provozovatel nese odpovědnost za vady nebo dodání Zboží.

5.11.2. Pokud Provozovatel porušil některou povinnost specifikovanou v Čl. 5 VOP, má Zákazník právo na reklamaci zboží. Zákazník reklamaci uplatní vyplněním a zasláním reklamačního formuláře na e-mailovou adresu Provozovatele. Zákazník má právo na reklamaci zboží, pokud.:

 1. Provozovatel slíbil zaslání Příloh, ale nedodal je

 2. Provozovatel dodal jiné Zboží, než bylo vyobrazeno v nabídce

 3. Provozovatel nedodal Zboží ve stavu, v jakém bylo objednáno (např. co do požadované délky a způsobu používání Zboží)

 4. Zboží Zákazníkovi nebylo dodáno do 20 dnů od provedení platby Provozovateli

5.12. Reklamace Plánů

5.12.1. Kvůli odlišnosti jednotlivých Plánů je jejich Reklamace řešena individuální domluvou mezi Zákazníkem a Provozovatelem. Při nespokojenosti Zákazníka s průběhem plánu, který si zvolil je pro uplatnění reklamace povinen kontaktovat Provozovatele prostřednictvím e-mailu, ve kterém sdělí důvod nespokojenosti a požadavek reklamace.

5.12.2. Zákazník nemá právo na reklamaci po obdržení Příloh, příslušícím konkrétním Plánům. Dále nemá právo na reklamaci po uplynutí 20 dnů po provedení platby Provozovateli a nevyřčení žádných námitek.

 

5.13. Odstoupení od kupní smlouvy
5.13.1. Zákazník bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.


5.13.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.13.1. obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má Zákazník v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být Provozovateli odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může Zákazník využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího qunikitty@gmail.com.


5.13.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.13.2. obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být Zákazníkem Provozovateli vráceno do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li Zákazník od kupní smlouvy, nese Zákazník náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.


5.13.4. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.13.2. obchodních podmínek vrátí Provozovatel peněžní prostředky přijaté od Zákazníka do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je Provozovatel od Zákazníka přijal. Provozovatel je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím Zákazník bude souhlasit a nevzniknou tím Provozovateli další náklady. Odstoupí-li Zákazník od kupní smlouvy, Provozovatel není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Zákazníkovi dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží Provozovateli odeslal.


5.13.5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je Provozovatel oprávněn jednostranně započíst proti nároku Zákazníka na vrácení kupní ceny.


5.13.6. V případech, kdy má Zákazník v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je Provozovatel také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží Zákazníkem. V takovém případě vrátí Provozovatel Zákazníkovi kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený Zákazníkem.


5.13.7. Je-li společně se zbožím poskytnut Zákazníkovi dárek, je darovací smlouva mezi Provozovatelem a Zákazníkem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy Zákazníkem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a Zákazník je povinen spolu se zbožím Provozovateli vrátit i poskytnutý dárek.

 

 

6 Práva a povinnosti Provozovatele

6.1. Provozovatel je oprávněn přidat logo serveru do fotografií a videí vložených do nabídky a zveřejněných na Serveru.

6.2. Provozovatel je oprávněn zveřejňovat na Serveru údaje o počtu Uživatelů, jakož i další informace o používání Služby, Provozovatel nesmí umožnit zveřejnění nebo zneužití osobních údajů Uživatelů.

6.3. Provozovatel je oprávněn odstranit nabídku nebo její část v případě, že kdykoliv po zveřejnění nabídky zjistí, že je obsah nabídky nebo její část (včetně fotografie či videa) v rozporu s pravidly těchto VOP.

6.4. Provozovatel je oprávněn kdykoliv provést ověření Zákazníka ověřením jeho telefonního čísla prostřednictvím kontrolního kódu.

6.5. V případě, že si Zákazník zásilku nevyzvedne, uděluje Zákazník Provozovateli právo otevírat nevyzvednuté zásilky a kontrolovat jejich obsah.

 

7 Práva a povinnosti Uživatele

7.1. Uživatel nesmí navštěvovat Server a používat služby Provozovatele v Číně, Kubě, Iránu, Iráku, Lybii, Pakistánu, Saudské Arábii a Sýrii. V ostatních státech je Uživatel povinen řídit se při návštěvě Serveru a užívání služeb Provozovatele právními předpisy státu, ze kterého na Server vstupuje.

7.2. Uživatel je srozuměn s tím, že obsah Serveru je erotického charakteru a je určen pouze pro dospělé osoby.

7.3. Uživatel je povinen řídit se těmito VOP a příslušnými právními předpisy.

7.4. Registrovaný uživatel je povinen užívat Službu pod svou přezdívkou a heslem. Registrovaný uživatel nesmí zpřístupnit svůj e-mail, svoje heslo, příp. telefon. Registrovaný uživatel nesmí svou přezdívku, heslo, příp. telefon ani další identifikační údaje sdílet s další osobou. V případě porušení této povinnosti nese Registrovaný uživatel odpovědnost za zneužití svých údajů.

7.5. Uživatel se nesmí pokoušet o neoprávněný přístup na Server.

7.6. Uživatel nesmí manipulovat s daty na Serveru a nesmí ohrozit technickou funkčnost Serveru.

7.7. Uživatel je oprávněn zaslat Provozovateli stížnost na poskytování Služby nebo upozornit na skutečnost, že jiný Uživatel užívá Službu v rozporu s těmito VOP, a to na e-mailovou adresu qunikitty@gmail.com. Provozovatel se zavazuje vyřídit stížnost do 30 dnů od jejího doručení.

7.8. Registrovaný uživatel je povinen informovat Provozovatele o změně identifikačních údajů, a to do 7 pracovních dnů ode dne, kdy změna nastala.

7.9. Uživatel je povinen oznámit Provozovateli bez zbytečného odkladu zneužití svých údajů nebo ohrožení či narušení bezpečnosti, o kterém se při návštěvě Serveru či užívání Služby dozví.

7.10. Registrovaný uživatel nese odpovědnost za veškerou aktivitu činěnou pod jeho přezdívkou a heslem.

7.11. Po každém ukončení užívání Služby je Registrovaný uživatel povinen se odhlásit.

 

8 Odpovědnost Provozovatele

8.1. Provozovatel nenese odpovědnost za:

 1. nepravdivost údajů Registrovaných uživatelů

 2. zneužití údajů Registrovaného uživatele třetí osobou, pokud Registrovaný uživatel zpřístupnil svoji přezdívku a heslo, popř. další údaje, třetí osobě

 3. obsah profilu a nabídky, včetně obsahu fotografie či videa, jakékoliv právní nároky třetí osoby, které vzniknou na základě zveřejnění profilu, zejména nároky související s právy autorskými k fotografii či videu nebo s porušením práv autorských k fotografii či videu

 4. zásah do práv třetích osob ze strany Uživatele

 5. porušení právních předpisů ze strany Uživatele, zejména předpisů trestního a přestupkového práva

 6. porušení Poštovních a obchodních podmínek České pošty a Obchodních podmínek Zásilkovny, zejména pravidel pro balení zásilek ze strany Prodávajícího

8.2. Provozovatel nenese odpovědnost za přerušení Služby v důsledku technických problémů. Provozovatel nenese odpovědnost za újmu, která může Uživateli vzniknout v důsledku přerušení funkčnosti a/nebo provozu Serveru, zabezpečení Serveru, případně ztráty dat umístěných v systému Serveru.

8.3. Uživatel se zavazuje uhradit Provozovateli případnou škodu vzniklou v příčinné souvislosti s existencí skutečností specifikovaných v odst. 8.1. těchto VOP, a to včetně nákladů na vedení soudního řízení a nákladů právního zastoupení.

 

9 Zrušení registrace ze strany Uživatele

9.1. Registrovaný uživatel je oprávněn svoji registraci kdykoliv bez uvedení důvodu zrušit v administraci svého účtu na Serveru. Zrušení registrace je uživateli potvrzeno e-mailovou zprávou. Provozovatel vymaže ze Serveru profil prodávajícího i veškeré zveřejněné nabídky prodávajícího. Prodávající se zavazuje splnit svoje povinnosti související s prodejem a koupí Zboží dle Čl. 5 k objednávkám, které mu byly doručeny před zrušením registrace.

 

10 Ukončení či pozastavení Služby ze strany Provozovatele

10.1. Provozovatel je oprávněn poskytování Služby i bez předchozího upozornění a bez uvedení důvodu pozastavit či zrušit. Zrušení či pozastavení služby Zákazníkovi se provádí oznámením o pozastavení či zrušení služby, Zákazník nadále není oprávněn využívat Služeb Provozovatele. Oznámení se zasílá e-mailovou zprávou zasílanou na e-mailovou adresu Uživatele. Provozovatel je oprávněn poskytování Služby pozastavit či zrušit zejména v případě, že:

 1. Uživatel porušuje tyto VOP nebo zájmy Provozovatele

 2. Uživatel porušuje právní předpisy České republiky nebo státu, ze kterého na Server vstupuje

 3. Uživatel porušuje práva ostatních Uživatelů Serveru

 

11 Užití Serveru

11.1. Zakazuje se užití Serveru jiným způsobem než pro účely, pro který je Server primárně určen. Uživatel nesmí zasahovat do technického nebo věcného obsahu Serveru jakýmkoliv mechanickým nebo elektronickým způsobem.

 

12 Marketing

12.1. Provozovatel je oprávněn umísťovat na Server odkazy na další webové stránky, produkty nebo služby, nenese přitom odpovědnost za obsah, dostupnost, funkčnost nebo bezpečnost těchto dalších webových stránek ani za poskytování těchto produktů a služeb.

13 Vadné plnění

13.1. Provozovatel odpovídá za vadu zveřejněné nabídky v podobě nesprávného, nečitelného nebo neúplného zveřejnění nabídky v případě, že takovou vadou byl dotčen smysl a obsah nabídky.

13.2. Provozovatel se zavazuje vadu odstranit do 5 pracovních dní ode dne doručení oznámení.

13.3. Vadu nepředstavují chyby v psaní, které nemění smysl a obsah nabídky.

13.4. V případě stížnosti Zákazníka dle odst. 5.11.1. a 5.12.1. těchto VOP je Prodávající povinen vyjádřit se ke stížnosti Zákazníka nejpozději do 3 dnů ode dne doručení e-mailové zprávy Provozovatele.

 

14 Změna VOP

14.1. Provozovatel je oprávněn tyto dle potřeby VOP měnit.

14.2. Oznámení o změně VOP spolu s novým zněním VOP Provozovatel zašle Registrovanému uživateli na jeho e-mailovou adresu. Registrovaný uživatel je oprávněn změnu VOP odmítnout a svoji registraci zrušit.

 

15 Ochrana osobních údajů
15.1. Správce osobních údajů Queen Unikitty, se sídlem v Mladé Boleslavi – Vinecká 1, PSČ: 293 01 (dále jen „správce“) prohlašuje, že veškeré osobní údaje zpracované správcem jsou přísně důvěrné. Správce s nimi nakládá v souladu s vnitrostátními právními předpisy i předpisy Evropské unie platnými v oblasti ochrany osobních údajů

15.2. Správce shromažďuje, uchovává a využívá Vaše osobní údaje ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů (dále jen zákon o zpracování osobních údajů), resp. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení GDPR“). Jednotlivé účely, pro které správce osobní údaje zpracovává, jsou dále vymezeny

15.3. Správce tyto osobní údaje shromažďuje i prostřednictvím svých internetových stránek na adrese www.queen-unikitty.com (dále jen „internetové stránky“).

15.4. Tyto zásady vydává správce proto, abyste byli dostatečně informováni o tom, jaké vaše osobní údaje správce zpracovává, za jakým účelem, po jakou dobu, kdo k vašim osobním údajům bude mít přístup a jaké máte práva. Tyto zásady se vztahují na všechny osobní údaje shromážděné správcem, ať už byly shromážděny za účelem plnění smluvního vztahu, právní povinnosti, oprávněného zájmu, nebo uděleného souhlasu.

16. Zpracované údaje

Správce je oprávněn zpracovávat následující osobní údaje dle účelu, dle kategorií osobních údajů, dle kategorií subjektu údajů, dle kategorií příjemců a dle doby uchování následovně.

·Jméno a příjmení

·Emailová adresa

·Telefonní číslo

Správce tyto osobní údaje uchovává za účelem provedení služby, uvedené na svých internetových stránkách. Tyto údaje spadají do kategorie identifikačních údajů, s kategorií subjektů „zákazníci“. K těmto osobním údajům bude mít přístup pouze správce a provozovatel internetových stránek. Veškeré výše stanovené osobní údaje budou uchovávány po dobu 2 let, od jejich sdílení.

16.1. Jednotlivými účely zpracování se míní následující:

16.1.1. plnění smluvního vztahu znamená: vztah mezi Vámi a správcem vzniklý na základě objednávky, registrace, na základě uzavřené smlouvy, na základě přihlášky a účasti v soutěži a podobně;

16.1.2. zasílání obchodních sdělení a nabídka produktů a služeb znamená: zasílání obchodních nabídek, a to prostřednictvím elektronické pošty (e-mailem), prostřednictvím krátkých textových zpráv nebo prostřednictvím telefonního hovoru;

16.1.3. statistické účely znamená: anonymizované zjišťování návštěvnosti internetových stránek, dále monitoring počtu zhlédnutí stránek, času stráveného na internetových stránkách, typ zařízení, ze kterého přicházíte na internetové stránky. Data sbíráme proto, abychom mohli zkvalitňovat poskytované služby a nabízet klientům relevantní obsah;

16.1.4. zobrazování reklam znamená: zobrazování reklam na internetových stránkách na základě statisticky zjištěných preferencí zákazníka;

16.1.5. oprávněný zájem znamená: účinná obhajoba v případě sporu; doba zpracování osobních údajů v takovém případě činí 4 roky od uplynutí záruční doby na zboží a prodlužuje se o dobu, po kterou je veden spor. Chceme stále zkvalitňovat své služby a případně poskytovat služby nové a lepší; chceme se bránit maření takové činnosti; proto činnosti, které přispívají k naplnění tohoto cíle, jsou naším oprávněným zájmem. Oprávněným zájmem je také zpracování pro účely zamezení podvodům (např. posuzování rizikovosti uzavření smlouvy), přímý marketing (např. nabízení relevantních služeb stávajícím zákazníkům), předávání osobních údajů v rámci skupiny podniků pro vnitřní admnistrativní účely, oznámení trestných činů a předání osobních údajů příslušnému orgánu, zajištění bezpečnosti sítě a informací. Tento výčet je pouze příkladný;

16.1.6. plnění dalších zákonných povinností znamená: poskytování informací orgánům činným v trestním řízení, poskytování informací jiným orgánům veřejné moci a podobně.

16.2. Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucí ze vzájemného právního jednání, to minimálně po dobu vyřízení objednávky, provedení obchodu, zařízení služby apod., dále po dobu, kterou je správce povinen osobní údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů nebo po dobu, na kterou jste správci případně udělili souhlas. Jinak doba zpracování vyplývá z účelu, pro které jsou osobní údaje zpracovány, nebo je dána právními předpisy.

16.3. Osobní údaje jsou správcem zpracovány manuálně i automatizovaně. Správce je oprávněn zpracovávat některé informace automatizovaně například pro vytvoření statistických informací o návštěvnosti svých internetových stránek.

17. Práva subjektu údajů

17.1. Jako subjekt údajů máte uvedená práva, která pro Vás z právních předpisů vyplývají a která můžete kdykoliv uplatnit. Jedná se o:

17.1.1. právo na přístup k osobním údajům, podle kterého máte právo získat od správce informace o tom, jestli správce zpracovává Vaše osobní údaje. Tuto informaci je správce povinen Vám bez zbytečného odkladu předat. Obsah informace je dán ustanovením článku 15 nařízení GDPR. Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace;

17.1.2. právo na opravu nebo výmaz osobních údajů, popřípadě omezení zpracování, podle kterého máte právo na to, nechat opravit osobní údaje, které jsou nepřesné nebo nesprávné. Pokud již Vaše osobní údaje nejsou potřebné pro účely, ke kterým byly shromážděny, nebo jsou zpracovávány protiprávně, máte právo požadovat jejich výmaz. Pokud nechcete žádat výmaz osobních údajů, ale pouze dočasně omezit jejich zpracování, můžete žádat omezení zpracování;

17.1.3. právo požadovat vysvětlení v případě, že máte podezření, že zpracování osobních údajů správcem je v rozporu s právními předpisy;

17.1.4. právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů;

17.1.5. právo na přenositelnost údajů, tj. právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, které jste poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, blíže viz. čl. 20 GDPR;

17.1.6. právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány pro účely splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci nebo pro účely ochrany oprávněných zájmů správce. Správce zpracování ukončí bez zbytečného odkladu pokud neprokáže, že existuje oprávněný zájem/důvod pro zpracování, který převažuje nad Vaším zájmem, právy nebo svobodami;

17.1.7. právo souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat, pokud jste udělili správci souhlas se zpracováním osobních údajů.

18. Soubory cookies

18.1. Soubory cookies jsou krátké textové soubory, které internetová stránka odešle do Vašeho prohlížeče. Umožňují internetové stránce zaznamenat informace o Vaší návštěvě, například zvolený jazyk a podobně, následující návštěva stránek tak pro Vás může být snazší a příjemnější. Soubory cookies jsou důležité, neboť bez nich by procházení sítě Internet bylo mnohem složitější. Soubory cookies umožňují lepší využití naší internetové stránky a přizpůsobení jejího obsahu Vašim potřebám; používá je téměř každá internetová stránka na světě. Soubory cookies jsou užitečné, protože zvyšují uživatelskou přívětivost opakovaně navštívené internetové stránky.

18.2. Na internetových stránkách správce může využívat tyto druhy cookies:

18.3. Relační (tedy dočasné) soubory cookies nám umožňují propojovat Vaše jednotlivé aktivity po dobu prohlížení těchto internetových stránek. V okamžiku otevření okna Vašeho prohlížeče se tyto soubory aktivují a deaktivují se po zavření okna Vašeho prohlížeče. Relační cookies jsou dočasné a po zavření prohlížeče se všechny tyto soubory vymažou.

18.4. Trvalé soubory cookies nám pomáhají Váš počítač identifikovat, jestliže opětovně navštívíte naši internetovou stránku. Další výhodou trvalých cookies je to, že nám umožňují přizpůsobit naše internetové stránky Vašim potřebám.

18.5. V souladu s ustanovením § 89 odst. 3 zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v účinném znění, si Vás tímto dovolujeme informovat, že naše internetové stránky využívají pro svoji činnost soubory cookies, tedy že Vaše soubory cookies, včetně trvalých, zpracováváme.

18.6. Internetové prohlížeče obvykle obsahují správu souborů cookies. V rámci nastavení Vašeho prohlížeče tak pravděpodobně můžete jednotlivé soubory cookies ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich používání. Pro více informací použijte nápovědu svého internetového prohlížeče. Pokud použití souborů cookies nepovolíte, některé funkce a stránky nemusí fungovat, jak by měly.

18.7. K personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookies. Informace o tom, jak náš web používáte, sdílíme se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Používáním internetových stránek vyjadřujete souhlas propojením následujících služeb:

 

19 Závěrečná ustanovení

19.1. Údaj o funkčnosti digitálního obsahu, včetně technických ochranných opatření, a údaje o součinnosti digitálního obsahu s hardwarem a softwarem – předpokladem je připojení k internetu a zařízení s nejaktuálnější verzí prohlížeče Chrome.

19.2. Provozovatel a Uživatelé konstatují, že v souladu s článkem 3 Nařízení č. 593/2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy, přijatého Evropským parlamentem a Radou Evropské unie dne 17. června 2008 (dále jen „Řím I“) zvolili rozhodným právem pro tyto VOP a všechny právní vztahy z těchto VOP vyplývající nebo s těmito VOP související právo České republiky, a to s vyloučením aplikace Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží. Touto volbou není dotčen čl. VI Řím I, týkající se spotřebitelských smluv.

19.3. Provozovatel a Uživatelé dále konstatují, že se v souladu s článkem 23 Nařízení Rady (ES) č. 44/2001 ze dne 22. prosince 2000, o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech dohodli, že v případě sporu z těchto VOP a ze všech právních vztahů z těchto VOP vyplývajících nebo s těmito VOP souvisejících budou výlučně příslušné soudy České republiky.

19.4. V případě vzniku sporu mezi Zákazníkem, který je spotřebitelem ve smyslu § 419 občanského zákoníku, a Provozovatelem vyplývajícím z těchto VOP, je Zákazník oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu k České obchodní inspekci. Česká obchodní inspekce je rovněž orgánem vykonávajícím státní dozor nad ochranou spotřebitele, na který se lze obrátit se stížností. Česká obchodní inspekce postupuje způsobem a za podmínek stanovených zákonem č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, a dalších právních předpisů. Mimosoudní řešení sporu se řídí § 20d a násl. zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v účinném znění. Návrh na mimosoudní řešení sporu lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy Zákazník poprvé u Provozovatele uplatnil právo, které je předmětem sporu.

19.5. Zákazníci, kteří mají bydliště v jiném členském státě EU, v Norsku nebo na Islandu, jsou oprávněni podat návrh k mimosoudnímu řešení svého sporu s Provozovatelem prostřednictvím Evropského spotřebitelského centra v zemi jejich bydliště; seznam příslušných spotřebitelských center je dostupný na stránkách Evropské Komise.

19.6. Náklady na prostředky komunikace na dálku (zejména náklady na připojení zařízení Zákazníka k internetu a na přenos dat) nese Zákazník dle samostatné dohody se svým poskytovatelem internetových služeb).

19.7. Tyto VOP jsou poskytnuty v textové podobě ve smyslu § 1819 občanského zákoníku a jsou dostupné na adrese www.queen-unikitty.com, Zákazníci jsou oprávněni pořizovat si pro vlastní potřebu kopie těchto VOP, formou zkopírování textu, stažení PDF ze stránek Serveru nebo pořízení printscreenů.

19.8. Tyto VOP jsou platné a účinné dnem 04.03.2024.

bottom of page